Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä tapahtuvaa, alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatusta. Toiminta tapahtuu hoitajan omassa kodissa, joka on kaupungin palvelukoordinaattorin toimintaa varten tarkistama ja hyväksymä.

Perhepäivähoitoryhmässä voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta kokopäivähoidossa. Lisäksi yksi esiopetuksessa tai koulussa oleva lapsi voi olla osapäivähoidossa.

 

© A.Korkala

Toiminta-ajatus

Perhepäivähoito on kodinomaista ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta, jonka vahvuuksia ovat kiireettömyys, joustavuus ja pienryhmätoiminnan kautta toteutuva lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen.

Perhepäivähoitaja suhtautuu jokaiseen lapseen tasa-arvoisesti, arvostavasti ja lämpimästi hyväksyen lapsen omana ainutkertaisena yksilönä. Turvallisuus, läheisyys ja vastuullisuus ovat työtä ohjaavia arvoja. Toiminta perustuu ammatillisten ja eettisten periaatteiden tuntemiseen ja soveltamiseen. Myös perheiden näkemykset ja arvomaailma huomioidaan toiminnassa.

Hyvään hoitopäivään kuuluu terveellinen ravinto, puhtaus, riittävä lepo, valvottu ulkoilu, sekä leikki ja ohjattu toiminta ikätason mukaisesti. 

 


 

https://pixabay.com/fi

Hyvinvoiva lapsi

Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luoda mahdollisimman hyvät kasvun, kehittymisen ja oppimisen edellytykset.

Hyvinvoiva lapsi on iloinen, tyytyväinen, leikkiväinen, liikkuvainen, utelias, tutkiva, innostuva ja halukas oppimaan uutta. Lapsi luottaa itseensä ja hyväksyy myös epäonnistumisia ja pettymyksiä.

Hyvinvoiva lapsi on tunne-elämältään tasapainoinen ja luottavainen suhteessa aikuisiin ja toisiin lapsiin. Turvalliset ja pysyvät ihmissuhteet ovat merkityksellisiä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Perhepäivähoidossa hoitaja pysyy samana, hänelle kehittyy herkkyyttä aistia ja kuunnella juuri tätä lasta, tässä hetkessä. Perhepäivähoitajalla on selkeät rajat sekä lämmin syli.


 

https://pixabay.com/fi

Kasvatuskumppanuus

Yksityisessä perhepäivähoidossa tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Perheen omia arvoja kunnioitetaan ja toiminnan tavoitteet luodaan yhdessä perheen kanssa. Vanhempien ja hoitajan välinen keskinäinen kunnioitus, arvostus, luottamuksellisuus ja rehellisyys lasta koskevissa asioissa edistää yhteistä kasvatuskumppanuutta.

Perhepäivähoitaja tekee jokaisesta lapsesta yhdessä vanhempien (ja mahdollisesti myös lapsen) kanssa lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman eli VASU:n. Keskustelun pohjalta vasuun kirjataan yhteisiä sopimuksia siitä, miten toimimalla hoitaja ja vanhemmat voivat edistää lapsen kasvua ja oppimista eri asioissa ja tilanteissa. Vasua päivitetään säännöllisesti.


 

Ammatillisuus ja valvonta

Yksityinen perhepäivähoito Oulussa on ammatillista toimintaa, jossa koulutettu ja ammattitaitoinen perhepäivähoitaja vastaa lasten päivittäisestä hoidosta, kasvatuksesta ja toiminnan laadusta. Yksityinen perhepäivähoitaja on yksityisyrittäjä ja häntä velvoittaa yksityisyritäjän velvollisuudet veroissa yms.

Yksityisiä perhepäivähoitajia valvoo ja hyväksyy Oulussa Oulun kaupunki. Kaupungin varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattori tarkistaa uuden hoitokodin turvallisuuden, hoitajan ammatillisen pätevyyden sekä hoitajan rikosrekisteriotteen ennen toiminnan aloittamista. Yksityisen perhepäivähoitajan on tehtävä omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma tulee olla tehtynä kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta. Suunnitelma tulee olla julkisesti nähtävissä jokaisessa perhepäiväkodissa.


 

Löydä hoitopaikka!

 

Oulun alueella toimii n. 100 ammattitaitoista ja koulutettua hoitajaa, jotka tarjoavat yksityistä perhepäivähoitoa eri puolilla Oulun kaupunkia sekä Oulun ympäristökunnissa.

Ajankohtaiset jäsentemme vapaat hoitopaikat näet yhdistyksemme sivuilta kohdasta vapaita hoitopaikkoja

Etsitään yhdessä lapsellesi yksilöllinen, hyvä hoitopaikka!

 

 

 

 


 

LIITY JÄSENEKSI! 

Täältä pääset liittymään jäseneksi.

LISÄTIEDOT

oulunyph@gmail.com