Oulun alueella toimii n. 50 ammattitaitoista ja koulutettua hoitajaa, jotka tarjoavat yksityistä perhepäivähoitoa eri puolilla Oulun kaupunkia ja sen ympäristökunnissa.

Toiminta-ajatus

Perhepäivähoito on kodinomaista ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta, jonka vahvuuksia ovat kiireettömyys, joustavuus, sekä pienryhmätoiminnan kautta toteutuva lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen.

Perhepäivähoitaja suhtautuu jokaiseen lapseen tasa-arvoisesti, arvostavasti ja lämpimästi hyväksyen lapsen omana ainutkertaisena yksilönä. Turvallisuus, läheisyys ja vastuullisuus ovat meidän työtämme ohjaavia arvoja. Toiminta perustuu ammatillisten, sekä eettisten periaatteiden tuntemiseen että soveltamiseen. Myös perheiden näkemykset ja arvomaailma huomioidaan toiminnassamme.

Hyvään hoitopäivään kuuluu terveellinen ravinto, puhtaus, riittävä lepo, ulkoilu, sekä leikki ja ohjattu toiminta ikätason mukaisesti. 

Hyvinvoiva lapsi

Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luoda mahdollisimman hyvät kasvun, kehittymisen ja oppimisen edellytykset.

Hyvinvoiva lapsi on iloinen, tyytyväinen, leikkiväinen, liikkuvainen, utelias, innostuva ja halukas oppimaan uutta. Lapsi luottaa itseensä ja hyväksyy myös epäonnistumisia ja pettymyksiä.

Hyvinvoiva lapsi on tunne-elämältään tasapainoinen ja luottavainen suhteessa aikuisiin ja toisiin lapsiin. Turvalliset ja pysyvät ihmissuhteet ovat merkityksellisiä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Perhepäivähoidossa hoitaja pysyy samana, tällöin hoitajan ja lapsen välille kehittyy turvallinen, sekä luotettava suhde. Perhepäivähoitajalla on selkeät rajat sekä lämmin syli.

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä tapahtuvaa, alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatusta. Toiminta tapahtuu hoitajan omassa kodissa, joka on kaupungin palvelukoordinaattorin toimintaa varten tarkistama ja hyväksymä.

Vanhempien osallisuus

Yksityisessä perhepäivähoidossa tuetaan vanhempia heidän vanhemmuudessa. Perheen omia arvoja kunnioitetaan ja toiminnan tavoitteet luodaan yhdessä perheen kanssa. Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa lapsen varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Perhepäivähoitaja tekee jokaisesta lapsesta yhdessä vanhempien - ja mahdollisesti myös lapsen - kanssa henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman eli VASU:n. Keskustelun pohjalta VASU:un kirjataan pedagoginen suunnitelma siitä, miten lapsi huomioidaan yksilönä varhaiskasvatuksen toiminnassa. Lapsen VASU:a päivitetään ja arvioidaan säännöllisesti.

Ammatillisuus ja valvonta

Yksityinen perhepäivähoito Oulussa on ammatillista toimintaa, jossa koulutettu perhepäivähoitaja vastaa lasten päivittäisestä hoidosta, varhaiskasvatuksesta ja toiminnan laadusta. Yksityinen perhepäivähoitaja on yksityisyrittäjä ja häntä velvoittaa yksityisyritäjän velvollisuudet veroissa yms.

Yksityisten perhepäivähoitajien toimintaa valvoo Oulussa Oulun kaupunki. Kaupungin varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattori tarkistaa uuden hoitokodin turvallisuuden, hoitajan ammatillisen pätevyyden sekä hoitajan rikosrekisteriotteen ennen toiminnan aloittamista. Perhepäivähoitajan on tehtävä omavalvontasuunnitelma, jonka tulee olla tehtynä kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, sekä olla julkisesti nähtävissä hoitajan omassa yksikössä.

Perhepäivähoitoryhmässä voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta kokopäivähoidossa. Lisäksi yksi esiopetuksessa tai koulussa oleva lapsi voi olla osapäivähoidossa.