Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tämä on Oulun yksityiset päivähoitajat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.9.2018.


1. Rekisterinpitäjä

Oulun yksityiset päivähoitajat ry


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sihteeri Ulla Kilpijärvi

oulunyph@gmail.com


3. Rekisterin nimi

Oulun yksityiset päivähoitajat ry:n jäsenrekisteri


4. Rekisteröidyt

Yhdistyksen rivijäsenet, hallituksen jäsenet, kannatusjäsenet, kunniajäsenet


5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.


Tietoja käsitellään Yhdistysavaimen tarjoamalla palvelulla ja Microsoft Word-ohjelmalla.


6. Rekisterin sisältämät ja käsiteltävät tiedot


Jäsenen yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

Muut Jäsenen ilmoittamat jäsenasioiden hoitamiseen liittyvät tiedot


7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan rekisteröidyn (jäsenen) omalla ilmoituksella.


8. Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.


Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä (sihteeri, rahastonhoitaja, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja).


Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Oulun yksityiset päivähoitajat ry ja rekisteripalvelun tarjoaja Yhdistysavain huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.


10. Tietojen käsittelyn kesto

 Jäsenrekisterissä olevia tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.


11. Tietojen käsittelijät

Jäsentietoja käsittelevät rekisterinpitäjien lisäksi tietojen säilytyksestä vastaava palveluntarjoaja Yhdistysavain.


12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Jäsenrekisteriin ei liity automaattista päätöksentekoa tai profiointia.


13. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä jäsenillä on tietoihinsa liittyvä

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Tietojen tarkistuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.


14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa 2 (kaksi) ilmoitetulle yhteyshenkilölle tai yhdistyksen puheenjohtajalle.


15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli yhdistys muuttaa tätä selostetta, muutokset kirjataan näkyville selosteen alkuun päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme asiasta myös muilla tavoin, kuten jäsentiedotteessa, tai laittamalla jäsensivuille asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomoitte mahdolliset muutokset selosteessa.


Oulun yksityiset päivähoitajat ry

Oulussa 13.9.2018